เรียกดูข้อมูล: ข่าวอบรมสัมมนา

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะสา…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิ…

KM KU PHCSC
0
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการภาษาอ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการอนุมัติโครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมส…

ข่าวนิสิต
0
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ …