bannernisit2

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

0
 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว-TISTR) กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาคาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมอาจารย์และบุคลากรคณะฯ ร่วมทำวิจัยและบริการวิชาการ และมีผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc 

แสดงความคิดเห็น