bannernisit2

#โครงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2561

0

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัด #โครงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 โดยมี อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความจำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร มี รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 200 คน ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

 

แสดงความคิดเห็น