bannernisit2

#โครงการสัมมนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2561

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ OD (Organization Development) ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ภายใต้โครงการสัมมนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี นนทบุรี และกรุงเทพมหานครฯ ในกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 20 คน ซึ่งกิจกรรมตลอด 4 วัน มีทั้งการบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เช่น เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ การเรียนการสอน บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะพานิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน การจัดการองค์ความรู้ และระบบบริหารจัดการองค์กร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ การศึกษาดูงานประวัติ ความเป็นมาของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ระบบบริหารจัดการ และระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ OD(Oganization Development) โดย วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่กรมอนามัยและศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น