bannernisit2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ

0

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องนนทรี เวลา 10.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก 3 หน่วยงาน คือ
1. ดร.ปราบดา ประภาศิริ รักระบาดวิทยา US-CDC
2. นพ.ดร.เกรียงไกร ประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลีนิก โรงพยาบาลนครพนม
3. Dr.Manash Shrestha ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น