bannernisit2

โครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการอนุมัติโครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อหารูปแบบการจัดการขยะต้นทาง (Waste management at source model) ที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ โครงการฯ ได้มีกำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อวิพากษ์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อรูปแบบการคัดแยกขยะ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ห้อง 9-301

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://www.facebook.com/prphkucsc
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc https://www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

แสดงความคิดเห็น