bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และคณะทำงานฯ

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกันคุณภาพ พร้อมนางสาวชวพร โพธิ์เมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาววีรยา ถิ่นตองโขบ นักวิชาการศึกษา ที่ได้รับรางวัล KU-KM best practice awards รองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัล Popular vote จากการเสนอผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ KU-KM Best Practice Awards โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สำนักบริการคอมเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Multi-tasking_PHCSC Model: จัดสรรลำดับเก่ง เรียงความสำคัญเป็น”

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://www.facebook.com/prphkucsc
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc https://www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com