bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครบ 22 ปี ประจำปี 2561 ดังนี้
.
1. รางวัลผลงานวิจัยประเภทรางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม ท้องถิ่น โครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2561 มี 2 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.รพีพรรณ ยงยอด และทีมงาน ในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามความสำเร็จเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ESscherichia coli) จากชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยตรง”
.
2. ประเภทผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่า IMPACT FACTOR สูง ภายใต้โครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2561 ได้แก่
อาจารย์ ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
.
3. ผลงานการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาวิทยาเขต ได้แก่
อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีผ่ายบริหาร แผนและประกันคุณภาพ และทีมงาน
ผลงาน : Multi-tasking_PHCSC Model การจัดสรรลำดับเก่ง เรียงความสำคัญเป็น
.
4. บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ได้แก่
อาจารย์อนันต์ อีฟติคาร ตำแหน่ง รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
.
5. บุคลากรดีเด่น กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่
นางสาว ชวพร โพธิ์เมือง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Powered by moviekillers.com