การเรียกดู:KM KU PHCSC

KM KU PHCSC
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ บริษัท เคเอส เวสท์ วอเตอร์เซอร์วิส

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด…

KM KU PHCSC
0
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร มหากาญจน…

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว : เมื่อว…

KM KU PHCSC
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะสา…