bannernisit2

โครงการวิจัย ประจำปี 2562

0
รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‎ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ‎(‎ทุนอุดหนุนวิจัย มก‎.)‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2562‎( ‎1 ‎ตุลาคม ‎2561 ‎- ‎30 ‎กันยายน ‎2562 ‎)‎วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ข้อมูล จาก KUR3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและคุณภาพอากาศภาย
ในอาคารของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
อ.ดร.สาธินี ศิริวัฒน์ โครงการทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย 8/2562-7/2563 100,000
2  Emerging malaria epidemiological transition in ASEAN:
modelling transmission and molecular surveillance in Indonesia, Malaysia and Thailand
 ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ  ASEAN COMMITTEE ONSCIENCEANDTECHNOLOGY(COST) COOPERATION PROJECT 7/2562-7/2564 1,162,800
3 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากโลหะหนักใน
เขตทะเลสาบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
 นางสาวกมลชนก แดนประโคม  สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562
5/2562-9/2563 50,000
4.  การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร Salmonella spp. จากตัวอย่างชนิดต่างๆ ภายในชุดทดสอบเดียว  ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
1/2562-12/2562 1,240,416
5  ประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อ.ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม  สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  7/2562-8/2562 50,000
6 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2562.  อ.ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/2561-6/2562 495,000
7 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความคิด-ความจำในผู้สูงอายุ อ.สุนทรี โอรัตนสถาพร  ทุนส่วนตัว 1/2562-6/2563 20,000
 8. การใช้ใบย่านางเพื่อลดสารพิษในเลือดของกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัสกลนคร  ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส. 10/2561-9/2562 108,000
9.  การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่ม third generation cephalosporins  อ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 7/2562-6/2563 959,400
10.  การพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็วเพื่อตรวจหายาต้านจุลชีพที่มีความสำคัญสูงตกค้างในผลิตภัณฑ์บริโภค  อ.รัตนี คำมูลคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  8/2562-8/2563 976,450
11. การพัฒนาชุดทดสอบเดี่ยวสำหรับตรวจทั้งการดื้อยาโคลิสตินและการจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Salmonella spp.  ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 9/2562-8/2563 838,100
12.  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม  อ.ดร.สาธินี ศิริวัฒน์  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 9/2562-8/2563 972,950
13.  การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping ในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน  อ.ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 5/2562-6/2563 100,000
14. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย  อ.สุนทรี โอรัตนสถาพร สำนักงานวิทยาเขต กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3/2562-12/2562 100,000
15.  การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  อ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล กลุ่มจังหวัดสนุก โดยสำนักงบประมาณ 10/2561-9/2562 10,615,200
 16. แนวทางการจัดการกระบวนการคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบบูรณาการ  ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์  University of Michigan, USA  10/2561-9/2562 3,000,000
17. โครงการศึกษาตัวชี้วัดและมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของประชาชน ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์   กรมอนามัย  10/2561-9/2562 1,500,000
 รวม 22,288,316

แสดงความคิดเห็น