bannernisit2

Journal 61

0
ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2561 ‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2561 ‎- ‎31 ‎ธันวาคม ‎2561 ‎)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม‎ ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการประชุม‎ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 The Threat for Risk Factors of Pregnancy Rreadiness among Thai Women in the Northeast วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal
(Graduate Studies)
ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับนานาชาติ ก.ค.-ก.ย.61   download
2 The relationship between household particulate matter and an increase of carotid intima-media thickness [cimt]: A one-year follow-up study วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (The Journal
of Medical Association of
Thailand)
ผศ.ดร.รัตนี คำมูลคร ระดับนานาชาติ พ.ย.61   download
3 Genotypic diversity of Streptococcus suis strains isolated from humans in Thailand European Journal of Clinical
Microbiology & Infectious
Diseases
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ พ.ค.61   download
4 Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and Canada Veterinary Research รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ ม.ค.61   download
5 Factors associated with health effects from occupational exposure to pesticide residues among greengrocers in freshmarket, Bangkok, Thailand Human and Ecological Risk
Assessment: An International
Journal
อาจารย์ ดร.สาธินี ศิริวัฒน์ ระดับนานาชาติ พ.ค.61   download
6 Antenatal depressive symptoms during late pregnancy among women in a north-eastern province of Thailand: Prevalence and associated factors ASIAN JOURNAL OF
PSYCHIATRY
อาจาย์นิติกร ภู่สุวรรณ ระดับนานาชาติ ส.ค.61  download
7 Detection of plasmid-mediated colistin-resistant and carbapenem-resistant genes by multiplex PCR MethodsX รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ พ.ค.61  download
8 Drinking Water Quality and Evaluation of Environmental Conditions of Water Vending Machines Asia-Pacific Journal of Science and Technology ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด ระดับนานาชาติ ม.ค.-มี.ค.61  download
9 Suppression of miR-22, a tumor suppressor in cervical cancer, by human papillomavirus 16 E6 via a p53/miR-22/HDAC6 pathway PLOS ONE ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์ ระดับนานาชาติ ต.ค.61  download
10. The relationship between household particulate matter and an increase of carotid intima-media thickness [cimt]: A one-year follow-up study วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (The Journal
of Medical Association of
Thailand)
ผศ.ดร.รัตนี คำมูลคร ระดับนานาชาติ พ.ย.61  download
11  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เขตสุขภาพที่ 8  วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ  ก.ย.-ธ.ค.61   download
12  ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ  วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม ระดับชาติ ม.ค.-มิ.ย.61   download
12  ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาปริญญาตรี วารสารวิชาการ สถาบันการ
พลศึกษา
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม ระดับชาติ พ.ค.-ส.ค.61   download
14  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแทพย์ฉุกเฉินในจังหวัดสกลนคร  วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ผศ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ ม.ค.-เม.ย.61   download
15  ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน ในโรงเรียน  Journal of Sakon Nakhon Hospital ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ ม.ค.-เม.ย.61   download
16  ผลของการใช้น้ำเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชือ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์ ระดับชาติ ส.ค.-ต.ค.61   download
17  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ผศ.อนันต์ อิฟติคาร ระดับชาติ ม.ค.-เม.ย.61   download
18 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ พ.ค.-ส.ค.61   download
19 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลำน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.61   download
20 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสของประชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
บูรพา
ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด ระดับชาติ ม.ค.-มิ.ย.61   download
21 ประสิทธิผลของการบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง Community Health
Development Quarterly Khon
Kaen University
ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ เม.ย.-มิ.ย.61   download
22 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย วารสารวิชาการสาธารณสุข ผศ.อนันต์ อิฟติคาร ระดับชาติ พ.ค.-มิ.ย.61   download
23 การพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้ทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในกลุ่มเสี่ยง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.61   download
24 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในเขตพื้นที่การประถมศึกาาสกลนคร เขต 1 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
บูรพา
ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด ระดับชาติ ม.ค.-มิ.ย.61   download
25 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด ระดับชาติ ม.ค.-มี.ค.61   download
26 ความชุกของพยาธิใบไม้ตับและความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามและความชุกเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนที่อยู่ในแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม วาระสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.61  download
 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น