b
0

กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน…

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ