0

แสดงความยินดีกับ อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ …

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ตามนโยบ…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ