bannernisit2

สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางอรุณศรี นิภานันท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Phone: 042-725023
Email: arun.sr@ku.th
17

นาง สุนิสา กิมยงค์

นางสาว จิตรลดา ฦๅชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email:thohinang.s@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone:042-725023
Email: aris_luecha@hotmail.com

นางสาว ชวพร โพธิ์เมือง

นางสาว วีรยา ถิ่นตองโขบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Phone: 042-725023
Email: chawaporn.po@ku.th
นักวิชาการรศึกษา
Phone: 042-725023
Email: dexfrence@gmail.com

นางสาว กรกนก หาญมนตรี

นางสาว สลิลดา มิระสิงห์

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: hanmontree12@gmail.com
นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com

นายณรงค์ธร  ดวงชัย

นายพิชัย  ดวงคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: narongthon.du@ku.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: cscphd@ku.ac.th

นางสาววิภา  หนูดา

นาย พงษ์พัฒน์ ภะวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: wipa.nooda@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone:042-725023
Email: pat8693@gmail.com

 

Powered by moviekillers.com