bannernisit2

สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางอรุณศรี นิภานันท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Phone: 042-725023
Email: arun.sr@ku.th

นางสาว จิตรลดา ฦๅชา

 นางสาว ชวพร โพธิ์เมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Phone:042-725023
Email: jitrada.l@ku.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Phone: 042-725023
Email: chawaporn.po@ku.th

นางสาว วีรยา ถิ่นตองโขบ

นางสาว กรกนก หาญมนตรี

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: weeraya.thi@ku.th 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Phone: 042-725023
Email: kornkanok.ha@ku.th

นางสาว สลิลดา มิระสิงห์

นายพิชัย  ดวงคุณ

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Phone: 042-725023
Email: pichai.d@ku.th 

นางสาววิภา  หนูดา

นาย พงษ์พัฒน์ ภะวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: wipa.no@ku.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: pongpat.p@ku.th 

นางสาวศศินา น้อยเกิดมี

นางสาวพชรพร กั้วพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: sasina.noi@ku.th

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (จ้างเหมาบริการ)
Phone: 042-725023
Email: Kuaprom25122539@gmail.com

 

แสดงความคิดเห็น