bannernisit2

สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางอรุณศรี นิภานันท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Phone: 042-725023
Email: arun.sr@ku.th
17

นางสาว จิตรลดา ฦๅชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone:042-725023
Email: jitrada.l@ku.th

นางสาว ชวพร โพธิ์เมือง

นางสาว วีรยา ถิ่นตองโขบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Phone: 042-725023
Email: chawaporn.po@ku.th
นักวิชาการรศึกษา
Phone: 042-725023
Email: weeraya.thi@ku.th 

นางสาว กรกนก หาญมนตรี

นางสาว สลิลดา มิระสิงห์

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: kornkanok.ha@ku.th
นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com

นายณรงค์ธร  ดวงชัย

นายพิชัย  ดวงคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: narongthon.du@ku.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: pichai.d@ku.th  

นางสาววิภา  หนูดา

นาย พงษ์พัฒน์ ภะวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: wipa.no@ku.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone:042-725023
Email: pongpat.p@ku.th

 

แสดงความคิดเห็น