เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

KM KU PHCSC
0
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่ง…

KM KU PHCSC
0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน ภายใต้หลักสูตร “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิ…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมารอบปีการศึกษา 2565

2 พฤษภาคม 2565 ครบรอบปีที่ 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะ…

KM KU PHCSC
0
กิจกรรม “ผู้ปกครองพบอาจารย์ในหลักสูตร” ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการบ้านหลังที่ 2 สา’สุข นนทรี

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ผู้ปกครอง…

KM KU PHCSC
0
กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะ…