bannernisit2

ขอเชิญนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และนิสิตทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์สู่ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

0

ขอเชิญนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และนิสิตทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์สู่ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 -16.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผ่านระบบออนไลน์

แสดงความคิดเห็น