bannernisit2

ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ประกาศ มก.ฉกส. เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
รายละเอียด :: คลิก 

แสดงความคิดเห็น