bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป ลาว :
เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.วรินท์มาศ  เกษทองมา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ นายปิยะพงษ์ ไชยสาร เข้าร่วมพิธีแสดงผลงานประจำปีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมนี้ ได้ดำเนินการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเจรจาหารือ เรื่อง การสนับสนุนให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษา รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตอีกด้วย

 

  • รูปภาพเพิ่มเติม :

    คลิก

แสดงความคิดเห็น