bannernisit2

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

0

กิจกรรมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) กลุ่มท้าทาย โดยมี รศ.พญ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปจาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc | Facebook

แสดงความคิดเห็น