bannernisit2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คลัสเตอร์ 13 (รอบ 4)

0

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คลัสเตอร์ 13 (รอบ 4)

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 • ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ประเภทการจ้างงาน :  บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาว รังษินี บำเพ็ญผล

 

 • ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ประเภทการจ้างงาน :  บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นาย กิตติกานต์ วงศ์บาตร์

 

 • ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ประเภทการจ้างงาน :  ประชาชน จำนวน 1 อัตรา
ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาว จุฑามาศ สุรินราช
2 นาย ไกรษร  ทีผุย

 

 • ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประเภทการจ้างงาน :  บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นาย ศรชัย เขียนถนอม


ประเภทการจ้างงาน :  ประชาชน จำนวน 2 อัตรา

ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาว แพรวพรรณ บุบผาลัย
2 นาง นิริญญา  สืบสม


2.
บัญชีรายชื่อสำรอง หากมีตำแหน่งว่างภายหลัง คณะฯ จะเรียกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ

ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน  15 คน

 

ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นาย ศุวิชญ์ เด่นชัย
2 นางสาว ศิริรัตน์ ขาวขันธ์
3 นางสาว กัญญารัตน์ จันวิเศษ
4 นางสาว พลอยนภัส คำปัง
5 นางสาว จุฑามาศ สุรินราช
6 นางสาว อภิญญา ศรีภูมิภักดิ์
7 นางสาว ผกามาศ  สิมลี
8 นางสาว ปกิตตา ยอแสง
9 นางสาว กาลเกศ คำลือฤทธิ์
10 นาย อภิสิทธิ์ นิลขิต
11 ว่าที่ร้อยตรี ปัญจทศ งอยภูธร
12 นางสาว สุภารัตน์ กุลวงษ์
13 นางสาว พรพิมล อินทร์ทอง
14 นางสาว รดา กันแสน
15 นางสาว จิราภรณ์ ปานทอง

 

 • ประเภท ประชาชน จำนวน 2 คน
ที่ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล
1 นาย นพดล พิลาวรรณ
2 นางสาว วารุณี  ตุดตะเวช

 

โดยให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คลัสเตอร์ 13 (รอบ 4) เตรียมเอกสารฉบับจริง/สำเนา ตามตำแหน่งประเภทงานจ้างเหมาบริการของท่าน ในข้อ 1 หริอ ข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อใช้ในการรายงานตัวตามกำหนดในข้อ 3 ด้านล่าง กรุณารับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้เหมือนกันทุกฉบับ ดังนี้

 1. ประเภทประชาชน
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทยเท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.43) (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทยเท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา (รายงานผลการเรียน (Transcript)) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.43) (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการรายงานตัว

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 093-329-6556

แสดงความคิดเห็น