bannernisit2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1)

0

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1)
“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (คลัสเตอร์ที่ 13 )

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน รอบ 4 (ครั้งที่1)
 https://drive.google.com/drive/folders/1kGpp3Pe14OHSULPhxK21aMft2SDrUjvY?usp=sharing

1. ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ประเภทการจ้างงาน : บัณฑิตจบใหม่
วิธีการสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์คัดเลือกทางโทรศัพท์
ผู้จัดการตำบล อ.ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ

2. ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ประเภทการจ้างงาน : บัณฑิตจบใหม่
วิธีการสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์
เวลา และสถานที่ : เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 20-404 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เอกสารที่นำมาสัมภาษณ์ : วุฒิการศึกษา (รายงานผลการเรียน (Transcript)) (สำหรับผู้สมัครประเภท บัณฑิต ป.ตรี)
ผู้จัดการตำบล อ.เบญญาภา ศรีปัญญา

3. ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ประเภทการจ้างงาน : ประชาชน
วิธีการสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์คัดเลือกทางโทรศัพท์ แบบออนไลน์ (Online)
ผู้จัดการตำบล ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

4. ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประเภทการจ้างงาน : บัณฑิตจบใหม่ และ ประชาชน
วิธีการสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์
เวลา และสถานที่ : เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 20-407 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เอกสารที่นำมาสัมภาษณ์ : วุฒิการศึกษา (รายงานผลการเรียน (Transcript)) (สำหรับผู้สมัครประเภท บัณฑิต ป.ตรี)
ผู้จัดการตำบล อ.ดร.วัชรพงษ์ ทะคง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็ปไซต์ http://fph.csc.ku.ac.th/

กำหนดการทำสัญญาจ้าง
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 20-407
09.30 – 12.00 น. ส่งเอกสาร ลงข้อมูลผู้รับจ้าง ตรวจสอบเอกสาร ผู้รับจ้างลงนามสัญญาจ้างงาน

เอกสารที่ต้องนำมาในวันทำสัญญา จำนวน 2 ชุด
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทยเท่านั้น) พร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์
3. วุฒิการศึกษา (รายงานผลการเรียน (Transcript)) (สำหรับผู้สมัครประเภท บัณฑิต ป.ตรี)

อัตราเรียกเก็บค่าภาษีอากรแสตมป์ ล่วงหน้า 9 เดือน
– บัณฑิต ป.ตรี (จบใหม่) = 135 บาท
– ประชาชนทั่วไป = 81 บาท

แสดงความคิดเห็น