bannernisit2

ประกาศ นัดทำสัญญาจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

0
ประกาศ #นัดทำสัญญาจ้าง “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”
สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1,2 และ 3
.
🟢 วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2563
🟢 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อ. 20) โถงชั้น 1
#หมายเหตุ รอบที่ 3 รอประกาศผล ในวันที่ 29 มกราคม 2564
.
เอกสารและหลักฐานทำสัญญาจ้าง
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ธ.กรุงไทย เท่านั้น
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน (transcript) กรณีประเภทบัณฑิต ป.ตรี)
5. สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา (กรณีนิสิต/นักศึกษา)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูปทุกแผ่น เพื่อทำบัตรประจำตัว)
**หมายเหตุ : อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย**
.
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเตรียมค่าอากรแสตมป์ ในอัตราดังนี้
👉 บัณฑิตจบใหม่ ค่าอากรแสตมป์ 165 บาท
👉 ประชาชนทั่วไป ค่าอากรแสตมป์ 99 บาท
👉 นักศึกษา ค่าอากรแสตมป์ 55 บาท

แสดงความคิดเห็น