เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ช่ว…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ช่วยศาตรา…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256…

ข่าวกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
0
โครงการผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนาย…