bannernisit2

กิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก”

0

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์น้อง (รัก) ใหม่ “นนทรีที่รัก” ณ อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลยนคร โดยมี ผศ.ดร.อนันต์ อิฟติคาร หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานโครงการ และมี ผศ.ดร.พัสกร องอาจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พื้นที่และพัฒนาเครือข่าย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังล่าว

 

 

 

แสดงความคิดเห็น