bannernisit2

การอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting!

0

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารและแผน ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting! ภายใต้โครงการบริหารและจัดการความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ “การจัดการภัยจากสารเคมีและอัคคีภัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ” เพื่อเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล โดยมีคณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฎี (เช้า) ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร ชั้น 4 และภาคฝึกปฏิบัติ(บ่าย) ณ โถงอาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้เกียรติจากเทศบาลตำบลเชียงเครือ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง เป็นประธานในการกล่าวเปิดและปิดกิจกรรม

 

 

แสดงความคิดเห็น