bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ แผนงานวิจัย “แบคทีเรียก่อโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส : จีโนม การตรวจจำแนกความไว ต่อสารสกัดสมุนไพร

0
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
แผนงานวิจัย “แบคทีเรียก่อโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส : จีโนม การตรวจจำแนกความไว ต่อสารสกัดสมุนไพร
1) ชื่อโครงการย่อย : การสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม
ของเชื้อ Streptococcus suis สายพันธ์ุไทย
เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังอย่างแม่นยำ
และพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันโรค
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
2) ชื่อโครงการย่อย : การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย
3) ชื่อโครงการย่อย : นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis เพื่อระบุสายพันธุ์ก่อโรคในระดับภาคสนาม
และห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
4) ชื่อโครงการย่อย : นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis ด้วยชุดตรวจแบบ Strip test
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณจัดสรร 3,000,000 บาท

แสดงความคิดเห็น