bannernisit2

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2565

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
รายละเอียด : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสอบคัดเลือก

  1. สอบข้อเขียน
  2. สอบสัมภาษณ์

ภาคปกติ สมัครได้ที่ : 

https://www.grad.ku.ac.th/

ภาคพิเศษ สมัครได้ที่ : 

shorturl.at/gimFR

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

โทร.093-3296556 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

แสดงความคิดเห็น