bannernisit2

Journal 62

0
ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2562 ‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2562 ‎- ‎31 ‎ธันวาคม ‎2562 ‎)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม‎ ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการประชุม‎ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร
1. The O-GalNAcylating enzyme GALNT5 mediates
carcinogenesis and progression of cholangiocarcinoma via activation of AKT/ERK signaling.
Glycobiology ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับนานาชาติ ธ.ค.62   download
2. Molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of outbreak-associated Corynebacterium diphtheriae in Thailand, 2012 nfection, Geneticsand Evolution ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ พ.ย.62   download
3. Genomic characterization of an emerging blaKPC-2
carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in Thailand
Scientifc Reports ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ ธ.ค.62   download
4. Rapid screening and early precautions for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carriers decreased nosocomial transmission in hospital settings: a quasi-experimental study Antimicrobial Resistance &
Infection Control
ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ มิ.ย.62   download
5. Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007-2014 BMC PUBLIC HEALTH ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ พ.ค.62   download
6. The Effectiveness of Liver Fluke Prevention Behaviors Program among Ordinary People in Tao-Ngoi District, Sakon Nakhon Province, Thailand International Journal of Environmental andRural Development อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม ระดับนานาชาติ ม.ค.-มิ.ย.62  download
7. Prevalence and associated risk factors of Opisthorchis viverrini infections in rural communities along the Nam Kam River of Northeastern Thailand Tropical Biomedicine ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับนานาชาติ มี.ค.62  download
8. Promising Anticancer Effect of Aurisin A Against the HumanLung Cancer A549 Cell Line Asian Pacific Journal of Cancer Prevention อาจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวโรย ระดับนานาชาติ มี.ค.-ธ.ค.62  download
9. Exposure of chlorpyrifos in toddlers living in an
agricultural area in Sakon Nakhonprovince, North-East Thailand
Journal of Health Research อาจารย์ ดร.สาธินี ศิริวัฒน์ ระดับนานาชาติ มี.ค.62  download
10 Health risk assessment of residential exposure to
cypermethrin among young children in agricultural communities in northeastern Thailand
HUMAN AND ECOLOGICAL RISK
ASSESSMENT
อาจารย์ ดร.สาธินี ศิริวัฒน์ ระดับนานาชาติ เม.ย.62  download
11 Pertussis surveillance in a children hospital in
Bangkok, Thailand
International Journal of Infectious Diseases ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ เม.ย.62   download
12 Epidemiological and clinical features of invasive
pneumococcal disease caused by serotype 12F in adults, Japan
PLOS One ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ ก.พ.62   download
13. Enhanced surveillance for severe pneumonia,
Thailand 2010-2015
BMC PUBLIC HEALTH ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ พ.ค.62   download
14. Drug Relapse Therapy with Herbs Isan Journal of Pharmaceutical
Sciences
อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับนานาชาติ ก.ค.-ก.ย.62   download
15. Comparative studies on the determination
methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods
International Journal of
Environmental and Rural Development
อาจารย์ชนยิตรี แสงวิจิตร ระดับนานาชาติ ม.ค.-มิ.ย.62   download
16. Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigs Molecular and Cellular Probes ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ ก.พ.62   download
17 สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใต้การดูแลของโรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62   download
18 ภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข: มุมมอง
ประชาชนไทย ประจำปี 2561
วารสารสุขศึกษา อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม ระดับชาติ ก.ค.-ธ.ค.62   download
19 ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ ก.ค.-ก.ย.62   download
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผ่านเกณฑ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 8 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ ก.ค.-ก.ย.62   download
21 ประสิทธิผลของการใช้ยาเม็ดไอโอดีนกับยาน้ำมันไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ เม.ย.-มิ.ย.62   download
22 เคอร์คูมินป้องกันแอลเนมชักนำการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของหัวใจในหนูแรท
ศรีนครินทร์เวชสาร
https://digitaljournals.moph.go
.th/tdj/index.php/SMNJ/issue/vi
ew/523
อาจารย์เบญญาภา พีระวัธน์กุล ระดับชาติ มี.ค.-เม.ย.62   download
23 Prevalence and Factors Related to Alcohol
Consumption among Undergraduate Students in a Northeast Thailand Province
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
บูรพา
อาจารย์นิติกร ภูสุวรรณ ระดับชาติ ม.ค.-มิ.ย.62   download
24 Seasonal variation of parasitic infections in Asian
swamp eels(Monopterus albus) from local markets in Yangon, Myanmar
Veterinary Integrative Sciences. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวโรย ระดับชาติ พ.ค.-ส.ค.62   download
25 การกระจายและความหนาแน่นของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62   download
26 การสุขาภิบาลและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงาน
ผลิตน้ำแข็งจังหวัดสกลนคร
วารสารการพัฒนาสุข
ภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด ระดับชาติ ก.ค.-ก.ย.62  download
27 ความชุกของการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตอนใต้จังหวัดนครพนม วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62   download
28 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ
ผศ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ ม.ค.-เม.ย.62   download
 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น