bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์พานุกูล” ที่ได้รับรางวัลนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์พานุกูล” นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เนื่องในงานสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 และเป็นคณะกรรมการบริหารงานสมาพันธ์นิสิตสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงความคิดเห็น