bannernisit2

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

0


“โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมทักษะการคิด ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหนุนสุขภาพตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน การพัฒนานิสิตที่จะตอบสนองต่องานนั้นจะต้องเกิดความรู้อย่างถูกต้องและเข้าใจในเนื้องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่องค์กรจะมีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีนั้นจะต้องอาศัยกิจกรรมในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่นิสิตเริ่มเข้าเรียนในหลักสูตร
ดังนั้นเพื่อให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในเนื้องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างน้องพี่และนิสิตอาจารย์  จึงได้จัดให้มีโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่และศึกษาดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตปีที่ 1-3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความเข้าใจเนื้องานและวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. เพื่อให้นิสิตนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเกิดความผูกพันและภาคภูมิใจในหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : Clik

แสดงความคิดเห็น