bannernisit2

ให้บริการวิชาการ ในกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน

0

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ออก

ความดันโลหิตสูง และการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุประจำปี ซึ่งมีประชาชนชาวบ้านหนองหอยใหม่หมู่ 17 เข้าร่วมคัดกรองจำนวนประมาณ 50 คน โดยมีท่านอาจารย์ อภิรดี วังคะฮาต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านหนองหอยใหม่ หมู่17 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

แสดงความคิดเห็น