bannernisit2

โครงการวิจัย ประจำปี 2561

1
รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‎ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎(‎ทุนอุดหนุนวิจัย มก‎.)‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2561 ‎( ‎1 ‎ตุลาคม ‎2560 ‎- ‎30 ‎กันยายน ‎2561 ‎)‎วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ข้อมูล จาก KUR3 วันที่ 18  ตุลาคม 2561
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย แหล่งทุน ระยะเวลาการทำวิจัย งบประมาณ
1 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของ‎เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหาร‎เป็นพิษในเนื้อไก่และคน อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์‎ 11/2559-8/2560 644,555
2 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูล‎ข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ‎พฤติกรรมการป้องกันควบคุม‎โรคและภาพลักษณ์ของกรม‎ควบคุมโรคของประชาชนไทย ‎ประจำปี พ‎.‎ศ‎. ‎2561 อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม‎ สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข‎
11/2560-5/2561 485,000
 3.  รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่‎เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัย‎เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม‎พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร‎  ผศ‎.‎ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์  อุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระ‎เกียรติ จังหวัดสกลนคร‎  10/2560-9/2561 100,000
4.  ประสิทธิผลการฝึกงานวิชาชีพ‎ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุข‎ศาสตร์ชั้นปีที่ ‎3‎ คณะสาธารณ‎สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย‎เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม‎พระเกียรติ ‎จังหวัดสกลนคร  นายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล  อุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระ‎เกียรติ จังหวัดสกลนคร‎ 12/2560-9/2561 20,000
5. ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโน‎มของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาใน‎ประเทศไทย ปีที่ ‎4 ‎(‎2561‎)‎ อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ Osaka University 4/2561-3/2562 2,000,000
6. การพัฒนาเวชสำอางจาก‎สมุนไพร‎ อ‎.ดร.วรินท์มาศ  เกษทองมา อุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิม
พระ‎เกียรติ จังหวัดสกลนคร‎
1/2561-9/2561 100,000
 7. การประเมินผลความรู้และ‎พฤติกรรมการป้องกันและควบ‎คุมโรคความดันโลหิตสูงของ‎ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม  สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และ‎พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ‎คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
8/2561-9/2561  50,000
8.  การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการ‎สัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม  ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์   สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดม‎ศึกษา‎‎
1/2561-12/2561  600,000
9. การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการ‎สัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม‎ ผศ.ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย‎
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต‎
กรรมแห่งชาติ‎
1/2561-12/2561 652,800
10. การจัดการระบบอนามัยสิ่งแวด‎ล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ‎พิเศษ ปี ‎2561‎ อ.ไกรวิชญ์  เรืองฤาหาร ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เขต ‎8
1/2561-12/2561 400,000
11. การประเมินประสิทธิผลของ‎ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอด‎ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร‎ อ‎.ดร.วรินท์มาศ  เกษทองมา สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดม‎ศึกษา‎‎
1/2561-12/2561 82,500
12. การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจ‎ยืนยันเชื้อ ‎Shigella spp‎. ‎จากสิ่ง‎ส่งตรวจของผู้ป่วยที่มีอาการ‎ท้องเสียหรืออุจจาระร่วง‎ อ.ดร.พีชานิกา  ชอบจิตต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ‎
เทคโนโลยี‎
8/2561-12/2561 439,000
13. การผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์ม‎และฟีคัลโคลิฟอร์ม ‎(‎COLI ‎2 ‎in ‎1‎) ‎
เพื่อการทดลองใช้ของลูกค้า‎และประเมินตลาด‎
อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ‎
เทคโนโลยี‎
8/2561-12/2561 473,000
14. การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจ‎หาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพี‎เนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ ‎Escherichia coli ‎และ ‎Klebsiella ‎pneumoniae ‎ในชุดทดสอบ‎เดียว อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎
จัย‎
9/2561-8/2562 734,000
15. การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจ‎หาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพี‎เนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ ‎Escherichia coli ‎และ ‎Klebsiella ‎pneumoniae ‎ในชุดทดสอบ‎เดียว อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ‎
วิจัย ‎(‎สกว‎.)‎
5/2561-5/2563 734,000
16. โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต‎  อ.ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุล  สำนักงานจังหวัดสกลนคร  10/2560-9/2561  3,000,000
17. การประเมินความเสี่ยงด้านจุล‎ชีววิทยาในอาหารแผงลอย‎ อ.ดร.รพีพรรณ  ยงยอด อุดหนุนวิจัย คณะสาธาณรสุขศาสตร์ 3/2561-3/2562 100,000
18. การพัฒนาชุดทดสอบภาค‎สนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อ‎ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ‎(‎Esherichia coli‎)‎ อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ‎
จัย‎
9/2561-8/2562 734,000
19. การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจ‎หาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพี‎เนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ ‎Escherichia coli ‎และ ‎Klebsiella ‎pneumoniae ‎ในชุดทดสอบ‎เดียว อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย‎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต‎กรรมแห่งชาติ ‎(‎สวทน‎.) ‎และ‎สำนักงานคณะกรรมการการอุดม‎ศึกษา ‎(‎สกอ‎.) ‎ภายใต้โครงการส่ง‎เสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ‎เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก‎มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ‎ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด‎ความสามารถการแข่งขัน‎(‎Talent ‎Mobility‎)‎ 2/2560-1/2561 1,307,488
20. ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโน‎มของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาใน‎ประเทศไทย ปีที่ ‎3 ‎(‎2560‎)‎ อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน Osaka University‎, ‎Osaka‎, ‎
Japan‎
4/2560-3/2561 1,000,000
21. การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหา‎เชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส อ‎.‎ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย‎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัต‎กรรมแห่งชาติ ‎(‎สวทน‎.)‎ 6/2560-5/2561 1,265,820
22.  แนวทางการจัดการกระบวนการ‎คัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบ‎บูรณาการ‎ ผศ‎.‎ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์‎ University of Michigan, USA. 6/2560-12/2561 3,000,000
23. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการ‎บริโภคอาหารในนักเรียนชั้น‎ประถมศึกษาปีที่ ‎4‎-‎6 ‎ที่มีภาวะ‎โภชนาการเกิน‎ นายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล‎ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ‎
สร้างเสริมสุขภาพ ‎(‎สสส‎.)
1/2560-4/2561 65,000
24. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อ‎ยาต้านจุลชีพระดับชาติ
สู่ระดับ‎โลก ปีที่ ‎2‎
อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน Center for Diseases
Control ‎and Prevention‎, ‎USA‎
9/2560-8/2561 9,467,298
 รวม 26,719,961

1 ความเห็น

  1. Pingback: โครงการวิจัย

แสดงความคิดเห็น