bannernisit2

Journal 59

0
ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2559 ‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2559 ‎- ‎31 ‎ธันวาคม ‎2559 ‎)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎.‎สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎ ‎ อัพเดท 14 มิถุนายน 2560
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม‎ ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการประชุม‎ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปี
ที่เสนอ‎
ดาวน์โหลดเอกสาร‎
1 MULTILOCUS SEQUENCE ‎ TYPING OF BRUCELLA ‎ ISO LATES  FROM THAILAND The Southeast Asian Journal ‎ of  Tropical Medicine and Public ‎ Health‎ อ‎.‎ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ‎ พฤศจิกายน 2559   download
2 Prevalence of Bartonella ‎henselae‎, ‎Bartonella ‎clarridgeiae‎, ‎and Bartonella ‎vinsonii subsp‎. ‎berkhoffii in ‎pet cats from four provincial ‎communities in Thailand THAI JOURNAL OF ‎VETERINARY MEDICINE‎ ‎ อ‎.‎ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ ระดับนานาชาติ‎ พฤศจิกายน 2559   download
3 Adult pertussis is ‎unrecognized public health ‎problem in Thailand BMC Infectious Disease อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ‎ มกราคม 2559   download
4 Development of a multiplex ‎PCR assay to detect the ‎major clonal complexes of ‎Streptococcus suis relevant ‎to human infection Journal of Medical Microbiology อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ ระดับนานาชาติ‎ พฤษภาคม 2559   download
5 EMERGENCE OF ‎CO‎-‎CARBAPENEMASE ‎GENES‎, ‎BLA‎(‎OXA‎23‎)‎, BLA‎(‎VIM‎) ‎AND BLA‎(‎NDM‎) ‎IN ‎CARBAPENEM‎-‎RESISTANT ACINETOBACTER ‎BAUMANNII CLINICAL ‎ISOLATES SOUTHEAST ASIAN JOURNAL ‎OF TROPICAL MEDICINE AND ‎PUBLIC HEALTH‎ อ‎.‎ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ‎ พฤษภาคม 2559   download
6 Enhanced Diagnosis of ‎Pneumococcal Bacteremia ‎Using Antigen‎- ‎and ‎Molecular‎-‎Based Tools on ‎Blood Specimens in Mali and ‎Thailand‎: ‎A Prospective ‎Surveillance Study‎.‎ The American Journal of ‎Tropical Medicine  and Hygiene อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน ระดับนานาชาติ‎ กุมภาพันธ์ 2559   download
7 Fatal Septic Meningitis in ‎Child Caused by ‎Streptococcus‎ ‎‎suis Serotype ‎24 Emerging Infectious Diseases อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ ระดับนานาชาติ‎ 1 สิงหาคม 2559   download
8 การดำเนินงานกองทุนหลัก‎ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของ‎คณะกรรมการบริหารกองทุนใน‎จังหวัดนครพนม‎ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ‎สุขภาพ‎ อ‎.ดร.‎ศรีวิภา ช่วงไชยยะ‎ ระดับชาติ พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  download
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับ‎เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค‎อาหารที่มีส่วนประกอบของ‎โซเดียมต่ำในกลุ่มเสี่ยงโรค‎ความดันโลหิตสูง วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ‎สุขภาพ‎ อ‎.‎ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ‎ ระดับชาติ พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  download
10 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ‎ป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่หมู่‎บ้านแพร่เชื้อเขตอำเภอภูพาน ‎จังหวัดสกลนคร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ‎สุขภาพ‎ อ‎.ดร.‎ศรีวิภา ช่วงไชยยะ‎ ระดับชาติ พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  download
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ‎คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบา‎หวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือ‎โพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอ‎เมือง จังหวัดสกลนคร‎ สำ‎นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ‎7 ‎จังหวัดขอนแก่น‎‎ อ‎.‎ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 2559  download
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ‎พฤติกรรมการบริโภคอาหาร‎ฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนมัธยม‎ศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้าน‎แพงจังหวัดนครพนม‎ สุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน‎ อ‎.‎ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง ระดับชาติ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559  download
13 ปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมระดับ‎น้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบา‎หวาน วารสารวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ อ‎.‎ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ มีนาคม – เมษายน 2559  download
14 ผลการฝึกสมาธิบำบัดแบบ ‎SKT ‎7 ‎ที่มีต่อความเครียดในผู้ป่วย‎โรคหลอดเลือดสมอง วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ‎สุขภาพ‎ อ‎.‎ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 2559  download
15 เปรียบเทียบการตรวจวิธี ‎Carba ‎NP ‎มาตรฐานกับวิธี ‎Carba NP ‎ประยุกต์ ในการตรวจหาการ‎สร้างเอนไซม์ ‎carbapenemase ‎ของเชื้อแบคทีเรียตระกูล ‎Enterobacteriaceae วารสารวิชาการแพทย์ เขต ‎11‎ อ‎.ดร.‎อนุศักดิ์ เกิดสิน‎ ระดับชาติ กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  download
16 ผลของโปรแกรมการผ่อนคลาย‎ความเครียดร่วมกับการปรับ‎กระบวนการคิดต่อการลดความ‎เครียดของผู้ดูแลเด็กเล็กใน‎ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วารสารสวนปรุง‎ อ‎.‎สุนทรี โอรัตนสถาพร‎ ระดับชาติ พฤษภาคม – สิงหาคม2559  download
17 ผลลัพธ์กลไกการขับเคลื่อนทีม‎หมอครอบครัวในระบบสุขภาพ‎อำเภอ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ‎สุขภาพ ‎(‎Research and ‎development health system ‎journal‎) อ‎.ดร.‎วุธิพงศ์ ภักดีกุล ระดับชาติ พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  download
18 รูปแบบการพัฒนาอาสาสมัคร‎สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อ‎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ‎ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับใน‎ประชาชนภาคตะวันออกเฉียง‎เหนือ‎ วารสารควบคุมโรค‎ อ‎.‎จักรกฤษณ์ พลราชม‎ ระดับชาติ มกราคม – มีนาคม2559  download
19 ความชุกของหนอนพยาธิใบไม้‎ตับในตำบลเชียงเครือ อำเภอ‎เมือง จังหวัดสกลนคร SNRU Journal of Science and ‎Technology‎ อ.ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ‎ ระดับชาติ มกราคม – มีนาคม2559  download

แสดงความคิดเห็น