อ.อนุศักดิ์ เกิดสิน

0
6

 อาจารย์ ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน

ประวัติการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยาประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพมหานคร) จบ – มีค. 2543 ประเทศไทย  2560  Kerdsin A, Hatrongjit R, Hamada S, Akeda Y, Gottschalk M(2560)Development of a multiplex PCR for identification of β-hemolytic streptococci relevant to human infections and serotype distribution of invasive Streptococcus agalactiae in Thailand,Molecular and Cellular Probes Volume 36, December 2017, Pages 10-14
ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีวเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) จบ – ตค. 2546 ประเทศไทย 2560 Hatrongjit R, Akeda Y, Hamada S, Gottschalk M, Kerdsin A (2560)Multiplex PCR for identification of six clinically relevant streptococci.Journal of Medical Microbiology 2017:66:1590-1595 DOI 10.1099/jmm.0.000615
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Medical Science จาก Osaka University จบ 20 มค. 2557 เกรด – ประเทศญี่ปุ่น  2559 Wireeya Chawjiraphan1, Piengchan Sonthayanon2, Phanita Chanket1,Surachet Benjathummarak3, Anusak Kerdsin4 and Thareerat Kalambhaheti1 (2559)MULTILOCUS SEQUENCE TYPING OF BRUCELLAISOLATES FROM THAILAND,The Southeast Asian Journal ‎ of Tropical Medicine and Public ‎ Health,Vol 47 No. 6 November 2016

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การบริหารงานสาธารณสุข การสาธารณสุขชุมชน
‎2559 Willasinee Srisanyong,Ratree Tahhampunya,Thidarut Boonmars,Anusak Kerdsin,Fanan Suksawat (2559)Prevalence of Bartonella ‎henselae‎,Bartonella ‎clarridgeiae‎, ‎and Bartonella ‎vinsonii subsp‎. ‎berkhoffii in ‎pet cats from four provincial ‎communities in Thailand,THAI JOURNAL OF ‎VETERINARY MEDICINE‎,Thai j Med.2016.46(3):663-670

2559  Nirada Siriyakorn1,2, Pornvimol Leethong1,3, Terapong Tantawichien1, Saowalak Sripakdee4, Anusak Kerdsin4,5,Surang Dejsirilert4 and Leilani Paitoonpong1,6 (2559) Adult pertussis is unrecognized public health problem in Thailand,Siriyakorn et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:25 DOI 10.1186/s12879-016-1357-x
‎2559 Rujirat Hatrongjit,1 Anusak Kerdsin,2 Marcelo Gottschalk,3 Shigeyuki Hamada,4 Kazunori Oishi5 and Yukihiro Akeda  (2559)Development of a multiplex PCR assay to detect the major clonal complexes of Streptococcus suis relevant to human infection, Journal of Medical Microbiology (2016), 65, 392–396,DOI 10.1099/jmm.0.000239
2559 Wichai Santimaleeworagun1, Wandee Samret2, Praewdow Preechachuawong3,Anusak Kerdsin4 and Tossawan Jitwasinkul5(2559)EMERGENCE OF CO-CARBAPENEMASE GENES,BLAOXA23, BLAVIM AND BLANDM IN CARBAPENEMRESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII CLINICAL ISOLATES,Southeast Asian J Trop Med Public Health,Vol 47 No. 5 September 2016
 2559 Jennifer C. Mo?si, ImgMatthew Moore, ImgMaria da Gloria Carvalho, ImgSamba O. Sow, ImgDuangkamon Siludjai, ImgMaria Deloria Knoll, ImgMilagritos Tapia, ImgHenry C. Baggett, ImgA. Connor, ImgS. Dejsirilert, ImgL. R. Grant, ImgS. Henchaichon, ImgP.Jorakate, ImgA. Kaewpan, Dr.ANUSAK KERDSIN,, ImgK. Kotloff, ImgO. S. Levine, ImgM. M. Levine, ImgU. Onwuchekwa, ImgM. Samake, ImgM. Sylla, ImgB. Tamboura, ImgT. Taylor, ImgC. G. Whitney,(2559)Enhanced Diagnosis of Pneumococcal Bacteremia Using Antigen- and Molecular-Based Tools on Blood Specimens in Mali and Thailand: A Prospective Surveillance Study,The American Society of Tropical Medicine and Hygiene,Am. J. Trop. Med. Hyg., 94(2), 2016, pp. 267–275,doi:10.4269/ajtmh.15-0431
2559 Anusak Kerdsin, Marcelo Gottschalk,Rujirat Hatrongjit, Shigeyuki Hamada,Yukihiro Akeda, Kazunori Oishi(2559)Fatal Septic Meningitis in Child Caused by Streptococcus suis Serotype 24,Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 22, No. 8, August 2016
 2558 Norihisa Yamamoto1,2, Shigeto Hamaguchi1,2, Yukihiro Akeda1,2, Pitak Santanirand3
,Anusak Kerdsin4,Masafumi Seki1,Yoshikazu Ishii5,Wantana Paveen kittiporn4, Robert A. Bonomo6
,Kazunori Oishi2,7, Kumthorn Malathum3, Kazunori Tomono1 (2558)Clinical Specimen-Direct LAMP: A Useful Toolfor the Surveillance of blaOXA-23-Positive Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii,LAMP Method for Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii
PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0133204 July 28, 2015
 2558 Anusak Kerdsin,Rujirat Hatrongjit,Marcelo Gottschalk,Dan Takeuchi,Shigeyuki Hamada,Yukihiro,Akeda Kazunori,Oishi(2558)Emergence of Streptococcus suis serotype 9 infection in humans,Journal of Microbiology, Immunology and Infection,Volume 50, Issue 4, August 2017, Pages 545-546
 2558 Rujirat Hatrongjit1,Anusak Kerdsin2,7*, Marcelo Gottschalk3,Dan Takeuchi4,Shigeyuki Hamada5,Kazunori Oishi6 and Yukihiro Akeda4(2558)First human case report of sepsis due to infection with Streptococcus suis serotype 31 in Thailand,Hatrongjit et al. BMC Infectious Diseases (2015) 15:392 DOI 10.1186/s12879-015-1136-0
 2558  Prabda Praphasiri, Jocelynn T. Owusu, Somsak Thammathitiwat, Darunee Ditsungnoen,
Pimpawan Boonmongkon, Ornuma Sangwichian, Kriengkrai Prasert, Sankhom Srihapanya,
Kanlaya Sornwong, Anusak Kerdsin, Surang Dejsirilert, Henry C. Baggett, Sonja J. Olsen
(2558)Streptococcus suis Infection in Hospitalized Patients, Nakhon Phanom Province, Thailand,Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 21, No. 2, February 2015
 2557 Tatsuya Nakayama,Jizi Zhao,Dan Takeuchi,Anusack Kerdsin,Piphat Chiranairadul,Prasanee Areeratana,Phacharaphan Loetthong,Anupong Pienpringam,Yukihiro Akeda,Kazunori Oishi,(2557) Colloidal gold-based immunochromatographic strip test compromising optimised combinations of anti-S. suis capsular polysaccharide polyclonal antibodies for detection of Streptococcus suis,Biosensors and Bioelectronics Volume 60, 15 October 2014, Pages 175-179
 2557 Anusak Kerdsin1,Dan Takeuchi2,Marcelo Gottschalk3,Shigeyuki Hamada4,Yukihiro Akeda2,Kazunori Oishi2,5 (2557) A human case of Streptococcus suis infection caused by an unencapsulated strain,JMM Case Reports,DOI 10.1099/jmmcr.0.002329
 2557 Anusak Kerdsin1,Yukihiro Akeda2,Rujirat Hatrongjit3,Unchaya Detchawna1,Tsutomu Sekizaki4,Shigeyuki Hamada5,Marcelo Gottschalk6, Kazunori Oishi2 (2557)Streptococcus suis serotyping by a new multiplex PCR,Journal of Medical Microbiology,(2014), 63, 824–830,DOI 10.1099/jmm.0.069757-0
 2557 Dan Takeuchi,1 Yukihiro Akeda,1 Tatsuya Nakayama,1 Anusak Kerdsin,4 Yasuteru Sano,2 Takashi Kanda,2 Shigeyuki Hamada,5 Surang Dejsirilert,4 and Kazunori Oishi1,3 (2557)The Contribution of Suilysin to the Pathogenesis of Streptococcus suis Meningitis,The Journal of Infectious ‎Diseases‎,Suilysin Promotes S. suis Meningitis • JID 2014:209 (15 May)
 2559 สุจิตตรา  มานะกุล   อนุศักดิ์  เกิดสิน (2559) เปรียบเทียบการตรวจ Carba  NP มาตรฐานกับวิธี Carba NP ประยุกต์ ในการตรวจหาการสร้างเอนไซม์ carbapenemase ของเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae,วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11,ปีที่30  ฉบับที่3 3ก.พ.- ก.ย. 2559 หน้า145-157

 

Powered by moviekillers.com