bannernisit2

เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

0

เข้าพบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.พัสกร องอาจ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้าพบนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดี และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการพูดคุยกันในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นไปในเรื่องของการประสานงานและการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 2 หน่วยงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติม :
• เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://fph.csc.ku.ac.th/
• PAGE : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ csc 

Powered by moviekillers.com