bannernisit2

Journal66

0

 

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2566( ‎1 ‎มกราคม ‎2566 ‎- ‎31 ‎ธันวาคม ‎2566 ‎)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎ังหวัดสกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการตีพิมพ์ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.
การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, เอสเชอรเชีย โคไล และสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ในตู้น้ำดื่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
วารสารกาพัฒนาสุขภาชุมชน มหาวิทยาลัขอนแก่น
ผศ.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ

ผศ.รพีพรรณ ยงยอด

ชาติ 04/2566-06/2566   download
2.
การทดสอบทางคลินิก ระยะที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสามสาพันธุ์ (Tri Fluvac) ในผู้ใหญ่สุขภาพดี อายุ 18-64 ปี ในจังหวัดนครพนม
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ชาติ 07/2566-12/2566   download
3
การศึกษาการเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา

ระดับชาติ 07/2566-09/2566   download
4.
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวันครพนม ประเทศไทย
วารสารสถาบันบำราศนราดูร ผศ.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ระดับชาติ 09/2566-12/2566   download
5.
ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 ในช่วงการระบาดของเด
ลต้าและโอไมครอนในประเทศ
ไทย: การวิเคราะห์ด้วย Test-negative design แบบถ่วงน้ำหนักคะแนนแนวโน้ม
วารสารโรงพยาบาลนครพนม ผศ.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ระดับชาติ 09/2566-12/2566   download
6.
ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรม 
E-claim ของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา

01/2566-03/2566  download
7.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอประชาชน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา

07/2566-09/2566  download
8
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
เสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
กลุ่มวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ
สวนยางพารา อำเภอน้ำหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์
วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค
สคร.2 พิษณุโลก
รศ.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง 09/2566-12/2566  download
9
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวาน ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลนาบัว  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา

01/2566-03/2566  download
10
อุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรีย
แกรมลบดื้อยาหลายขนานในสิ่ง
ส่งตรวจที่เป็นเลือดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารเภสัชกรรมไทย ผศ.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ 01/2566-03/2566  download
11
Assessment of urban green 
areas towards changing 
surface energy balance fluxes 
in tropical study sites, 
Central Thailand
Environmental Challenges อ.นริฏา ฟักแก้ว ระดับนานาชาติ 04/2566   download
12
Associations between an 
inflammatory diet index and 
severe non-alcoholic fatty 
liver disease: a prospective 
study of 171,544 UK Biobank 
participants
BMC medicine อ.จิรพิชชา บุญพอ ระดับนานาชาติ 04/2566   download
13
Comparison of a Urine 
Antigen Assay and Multiple 
Examinations with the 
Formalin-Ethyl Acetate 
Concentration Technique for 
Diagnosis of Opisthorchiasis
American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene
ผศ.กุลธิดา ยะสะกะ ระดับนานาชาติ 05/2566   download
14
Dose-Response Associations 
of Dietary Inflammatory 
Potential With Health 
Outcomes: A Prospective 
Cohort Study of 198,265 UK 
Biobank Participants
Current Problems in Cardiology อ.จิรพิชา บุญพอ ระดับนานาชาติ 09/2566   download
15
Dose–response relationship 
between device-measured 
physical activity and incident 
type 2 diabetes: findings from 
the UK Biobank prospective 
cohort study
BMC Medicine อ.จิรพิชา บุญพอ ระดับนานาชาติ 05/2566   download
16
Effect of harvesting age and 
drying condition on 
andrographolide content, 
antioxidant capacity, and 
antibacterial activity in 
Andrographis paniculata 
(Burm.f.) Nees
AIMS Agriculture and Food รศ.ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง ระดับนานาชาติ 01/2566   download
17
Endoplasmic reticulum 
stress-mediated apoptosis 
induced by VR12684 isolated 
from Mallotus spodocarpus 
in cholangiocarcinoma cell 
line
Asian Pacific journal of cancer 
prevention : APJCP
รศ.ปาริชาติ บัวโรย 08/2566   download
18
Environment Higth Risk 
Factors with drowning Among 
Elementary School-aged 
Children Before and During 
COVID 19
nternational Journal of 
Membrane Science and 
Technology
ผศ.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา

ระดับนานาชาติ 08/2566   download
19
Exploring the Underlying 
Mechanisms Linking Adiposity 
and Cardiovascular Disease: 
A Prospective Cohort Study of 
404,332 UK Biobank 
Participants
Current Problems in Cardiology อ.จิรพิชชา บุญพอ ระดับนานาชาติ 08/2566   download
20
Factors associated with oral 
health care behaviors of 
pregnant women in a 
northeastern province in 
Thailand: A hospital-based 
cross-sectional study
Plos One ผศ.นิติกร ภู่สุวรรณ ระดับนานาชาติ 08/2566   download
21
Factors Related to 
Hemoglobin Levels among 
Infants Aged 6-12 Months 
after the COVID-19 Outbreak
International Journal of 
Membrane Science and 
Technology
ผศ.วุธิพงศ์ ภักดีกุล

ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา

ระดับนานาชาติ 06/2566   download

 

แสดงความคิดเห็น