bannernisit2

การประชุมภาควิชาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 3/2566

0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน รักษาการหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นประธานในการประชุมภาควิชาอนามัยชุมชุน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 20-407 อาคาร 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

———————————————————————————————————————————————————–

 

แสดงความคิดเห็น