bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวโรย” เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับ
“ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวโรย”
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น