bannernisit2

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.csc.ku.ac.th/

แสดงความคิดเห็น