bannernisit2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน” เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย “ดีมาก” ในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (REINVENTING UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ
“รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน”
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย “ดีมาก”
ในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (REINVENTING UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564

แสดงความคิดเห็น