bannernisit2

โครงการค่ายสาสุขมอเกษตรครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านไร่นาดี อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

0

   

 

ในวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรม ค่ายสาสุขมอเกษตรครั้งที่ 7 “สื่อสาร สร้างสรรค์ สัมพันธ์ สร้างสุข” ณ โรงเรียนบ้านไร่นาดี ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมในเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมรอบกองไฟ ออกกำลังกาย ลงพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานและ  ความดันโลหิตสูง ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน แบ่งกลุ่มทำความสะอาดโรงเรียน ปรับปรุงโรงเรียน ทาสี ปรับปรุงสถานที่ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น