bannernisit2

โครงการกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์สร้างสุข ภายในบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. โครงการกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์สร้างสุข ภายในบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรคณะและนิสิต และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ อาคารสนามกีฬาใหม่ (อาคาร 14)

แสดงความคิดเห็น