bannernisit2

โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่)

0

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14) ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2566 เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาว และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตที่จะก้าวสู่การเรียนรู้วิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ที่ดีงามที่สามารถสร้างสรรค์ได้ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ คณบดีคณะ ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีด้วย นอกจากนั้นภายในงานยังมีการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น