bannernisit2

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์สู่ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาธารณสุขศาสตร์สู่ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (Registered Public Health Capacity Improvement ครั้งที่ 2: RPH2@FPHKU) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบออนไลน์

แสดงความคิดเห็น