bannernisit2

Journal65

0

 

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎ประจำปีงบประมาณ พ‎.‎ศ‎. ‎2565‎( ‎1 ‎มกราคม ‎2565 ‎- ‎31 ‎ธันวาคม ‎2565 ‎)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ‎ังหวัดสกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ทุกภาควิชา‎
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชื่อคณะผู้วิจัย‎ ระดับการตีพิมพ์ วัน‎/‎เดือน‎/‎ปีที่เสนอ‎ ดาวน์โหลดเอกสาร
1. Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococci Jheliyon ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์
รศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
นานาชาติ กุมภาพันธ์   download
2. Distinguishing Clinical Enterococcus faecium Strains and
Resistance to Vancomycin Using a Simple In-House Screening Test
Antibiotics ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย
ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
นานาชาติ มีนาคม   download
3 Francisella sp., a Close Relative of Francisella orientalis,
Causing Septicemia with Cholestatic Hepatitis in a Patient with Anti-Interferon-? (IFN-?) Autoantibodies
Tropical Medicine and
Infectious Disease
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ กุมภาพันธ์   download
4. Life situations of Swedish women after mastectomy due to breast cancer: A qualitative study European Journal of Oncology Nursing ผศ.ดร.นิติกร ภูสุวรรณ นานาชาติ เมษายน   download
5. Multidrug Resistance and Serotype Distribution of Salmonella Enterica Isolated from Homemade Recipe Fermented Ground Pork (Nham) in Northeastern Thailand Trends in Sciences รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ มกราคม   download
6. The Intellectually Developed Model for Community Participatory Management of Child Care Centers during the COVID-19 Outbreak European Journal of
Contemporary Education
ผศ.ดร.ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา
ผศ.ดร.วธิพงศ์ ภักดีกุล
นานาชาติ มีนาคม  download
7. A Nationwide Plasmidome Surveillance in Thailand Reveals
a Limited Variety of New Delhi Metallo-b-Lactamase-Producing Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Clones and Spreading Plasmids
Journal of Clinical Microbiology รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ ธันวาคม  download
8 Effect of harvesting age and drying condition on andrographolide
content, antioxidant capacity, and antibacterial activity in Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees
AIMS Agriculture and Food ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง นานาชาติ มกราคม  download
9 Genomic differences between sequence types 1 and 104
of Streptococcus suis Serotype 2
PeerJ รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ พฤศจิกายน  download
10 Knowledge on diabetes and its related factors among the
people with type 2 diabetes in Thailand: a cross-sectional study
BMC Public Health ผศ.ดร.นิติกร ภูสุวรรณ นานาชาติ ธันวาคม  download
11 Multiplex PCR Detection of Common Carbapenemase Genes and Identification of Clinically Relevant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Complex Antibiotics รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน นานาชาติ มกราคม   download
12 Oral Health and Well-being of Elderly During and Post
COVID-19 Outbrake
Journal of International Dental
and Medical Research
ผศ.ดร.ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา
ผศ.ดร.วธิพงศ์ ภักดีกุล
นานาชาติ มกราคม   download
13 Performances of Mini Parasep? SF stool concentrator kit, Kato-Katz, and formalin-ethyl acetate concentration methods for diagnosis of opisthorchiasis in Northeast Thailand Parasites & Vectors ดร.กุลธิดา ยะสะกะ นานาชาติ ธันวาคม   download
14 Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant
enterobacterales isolates from human in Thailand
Scientific Reports ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย นานาชาติ ธันวาคม   download
15 Prevalence and Risk Factors of Opisthorchis viverrini Infection in
Sakon Nakhon Province, Thailand
Tropical Medicine and
Infectious Disease
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ
ผศ.ดร.พัสกร องอาจ
นานาชาติ ตุลาคม   download
16 Quantitative Risk Assessment of Susceptible and Ciprofloxacin-
Resistant Salmonella from Retail Pork in Chiang Mai Province in Northern Thailand
Foods ผศ.ดร.ปาริชาติ บัวโรย
ผศ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
นานาชาติ ตุลาคม   download
17 Risk Factors of Infections Due to Multidrug-Resistant
Gram-Negative Bacteria in a Community Hospital in Rural Thailand
Tropical Medicine and
Infectious Disease
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ
นานาชาติ พฤศจิกายน   download
18 Risk Factors of Severity of Road Accident Injury Incidence
At Kut Bak district Sakon Nakhon Province, Thailand
Res Militaris ผศ.ดร.วธิพงศ์ ภักดีกุล
ผศ.ดร.ผศ.วรินท์มาศ เกษทองมา
นานาชาติ ธันวาคม   download
19 The Distribution of Mobile Colistin-Resistant Genes,Carbapenemase
-Encoding Genes, and Fluoroquinolone-ResistantGenes in Escherichia coli Isolated from Natural Water Sources in Upper Northeast Thailand
Antibiotics ผศ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด
รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ
นานาชาติ ธันวาคม   download
20 การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วย
จากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ผศ.ดร.สาธิณี ศิริวัฒน์ ชาติ มกราคม-มิถุนายน   download
21 อุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานในสิ่งส่งตรวจ
ที่เป็นเลือดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารเภสัชกรรมไทย ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ชาติ มกราคม-มีนาคม   download

 

แสดงความคิดเห็น