bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ“อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร”
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 75/2566 ณ วันที่ 11 มกราคม 2566

แสดงความคิดเห็น