bannernisit2

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสกร องอาจ” เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์พื้นที่และพัฒนาเครือข่าย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 94/2566      ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

แสดงความคิดเห็น