bannernisit2

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน”

0

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน” โดย ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 20-200 ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น