bannernisit2

กิจกรรมโฮมรูมนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

0

กิจกรรมโฮมรูมนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น