bannernisit2

ร่วมงานโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนา มก. และการประชุมสภา มก.

0

ภาพบรรยากาศงานโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 และประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แสดงความคิดเห็น